Japanese
English

吊贝针钢针

合研究社

扇贝

点数

扇贝 扇贝 机

最新防转吊贝针 Crank Pin
最新防转吊贝针 Crank Pin

HDA系列(打扇贝双孔),装备了广受好评的自动扇贝整列设备。扇贝单孔机器也已完成!
使用灵活,操作简单!
HAMADE
自動扇贝打孔机
HDA-1

打扇贝单孔机
自動扇贝打孔机 HDA-1
1. 只要分清扇贝正反面,放入机器内即可!
2. 可自由根据扇贝厚度调整机器处理速度!
3. 简单调整打孔位置!
4. 小型化,可自由移动!!

主页商品一会社概要


商品的咨询、意见、感想等请联系(CHINA)
Mail
TEL 81-178453346JAPAN
FAX 81-178453347JAPAN
TEL 13889539877(CHINA)

Copyright © Tohoku-Soken Co., Ltd